VIRTUE החזון
למקסם את התשואה של כספי המשקיעים.אנו מאמינים בהשקעה זהירה, שאינה רודפת אחר טרנדים בשוק, אלא בניהול הקשוב לרחשי השוק ומגמותיו, הבוחן בקפידה ואחריות את כיווני השווקים בהם אנו מתמחים, מתוך ניתוח עמוק ויסודי. הניסיון העסקי המקצועי רב השנים שרכשנו במהלך הקריירה שלנו, לימד אותנו להיות קשובים כל העת לעובדות ולמספרים ולא למשאלות לב. בחירה במודל של קרן משמעותה - בעלות ישירה של המשקיעים בנכסים באמצעות הקרן. אחריות גדולה היא לנהל את כספם של המשקיעים, וזו מכתיבה לנו את התנהלותנו ומהווה סמן לדרך הנכונה לבחור בה. לערוך בדיקות חוזרות ונשנות ולהגיב בהתאמה ובזמן הנכון על פיהן. תפקידנו הוא אחד: למקסם את רווחי המשקיעים בהתנהלות נבונה ואחראית ולהתנהל ביושרה ובשקיפות.